Family book of Bertha Kerstin Maria Nilsson

Spouses